Zahájení školního roku

Vážení žáci, zákonní zástupci a návštěvníci našich stránek. Dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2019/2020 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.
Vyučování začíná 2.9.2019 společným slavnostním zahájením v 8 hodin před budovou školy (v případě špatného počasí se bude konat ve velké tělocvičně). Poté žáci odcházejí do tříd se svými třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 30 minut). Zákonní zástupci na ně mohou počkat před budovou školy, či před třídami. Tento den se nevaří ve školní jídelně ani není v provozu školní družina. Zaměstnanci družiny i jídelny vám budou k dispozici ohledně přihlášek a dalších informací.

Následující den (3.9.2019) se 1. ročníky učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout. Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené obědy (více informací na www.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna). Školní družina je také v provozu pro přihlášené žáky (od 6:00 – 16:00). Naše družina má povolenou kapacitu ve výši 115 žáků. Žáci prvního stupně, kteří se nedostanou do družiny, mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 – 14:45, v pátek do 14:00).

Dne 4.9.2019 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden).

Dne 5.9.2019 se 1. ročníky učí 4 hodiny (tj. 7:40 – 11:15). Od 6.9.2019 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají. Od 3.9.2019 se žáci přezouvají a zamykají své šatny, zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvních ročníků (ti mají přístup do šaten ještě během září).

Třídní schůzka rodičů žáků 1. tříd bude 17.9. od 15:30

A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:

Třída Třídní učitel / učitelka Počet žáků 317 Učebna
1.A Mgr. Jaroslava Štoková 22 110
1.B Mgr. Zuzana Bílková 22 104
2.A Bc. Renáta Šťastná 19 107
2.B Mgr. Marie Brožová 19 102
3.A Mgr. Vítězslava Stodolová 18 109
3.B Mgr. Lenka Nešetřilová 22 108
4.A Mgr. Ivana Benešová 18 103
4.B Mgr. Božena Špilínková 17 105
5.A Mgr. Alice Vanišová 19 207
5.B Mgr. Iveta Nováková 21 204
6.A Mgr. Hana Ošlejšková 17 208
6.B Mgr. Zuzana Vyhnálková 16 210
7.A Ing. Jan Brožek 26 223 (fyzika)
8.A Mgr. Soňa Blažková 19 203
8.B Mgr. Jan Knap 17 202 (VV) 17 202 (VV)
9.A Mgr. Alena Machová 24 209


Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů,

Iva Sedláčková ředitelka školy

Čipový systém otvírání hlavních vchodových dveří

Od 8.4. 2019 byl pro naše žáky zaveden systém otvírání hlavních vchodových dveří v čase od 7:40 do 14:00 čipem z jídelny. Žáci, kteří na obědy nechodí, si zakoupí svůj čip u vedoucí školní jídelny (7:00 – 7:35).

Přeji hezké jarní dny, Iva Sedláčková, ředitelka školy

BULLETIN MAS Železnohorský region

 

Chování a jeho hodnocení na naší škole

Na pedagogické radě dne 10.10.2018 bylo odsouhlaseno:

Za každých 5 poznámek v žákovské knížce či na Bakalářích bude uloženo výchovné opatření v této posloupnosti: napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ. Dále následuje snížená známka z chování. Tou je chování hodnoceno až po projednání na pedagogické radě, která zakončuje dané pololetí, tj. před vysvědčením (pololetním a závěrečným).
Vedle chování (poznámek) bude přihlédnuto i k zapomínání, které je v současné době velkým problémem. Pokud žák třikrát zapomene, započítává se to jako jedna poznámka.

Chování vykazující známky, šikany (žáka nebo učitele), kyberšikany, pořizování nedovolených záznamů (fotek, videí, audiozáznamů aj.) bude ihned hodnocené vyšším stupněm výchovného opatření či sníženou známkou z chování na konci pololetí.

Mgr. Iva Sedláčková řš

Pravidla pro vstup do budovy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do naší základní školy. Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni od 11.4. 2016 respektovat.

Děkuji, Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Postup školy při poskytování informací

(podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Základní škola Choltice, okres Pardubice je zřízena jako příspěvková organizace usnesením obecního zastupitelstva obce Choltice ze III. zasedání dne 14.4.1994 ke dni 1.7.1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Činnost školy je vymezena zákonem: č. 561/2004 (školský zákon)
Činnost školy je vymezena vyhláškami: č. 48/2005
č. 74/2005
č. 107/2005
(o základním vzdělávání)
(o zájmovém vzdělávání – družina)
(o školním stravování)

Statutárním orgánem školy je ředitelka Iva Sedláčková jmenovaná do funkce 1. 8. 2015.

Organizace školy: úsek řízení tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
školní družinu řídí vedoucí vychovatelka
ekonomický úsek hospodářka školy
školní stravování vedoucí školní jídelny
provozní úsek školník

Oblasti rozhodování ředitele školy jsou vymezeny §164 a165 zákona 561/2004 (školský zákon).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Iva Sedláčková řš 

Omlouvání žáků

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění od 1. 9. 2015

§22
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

§50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Pověřenec ochrany osobních údajů

Ing. Lada Horáčková je jmenována dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do funkce pověřence na ochranu osobních údajů v Základní škole Choltice, okres Pardubice, a to s účinností od 25.5.2018.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice