ZapisyOnline 468x60

Vzhledem k situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat po celý duben, tj. od  1.4. do 30.4.2020.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. přihlášku je možné vyplnit online na Zápis do 1. třídy, poté je třeba dokument vytisknout, podepsat a doručit do školy (poštou nebo do schránky u hlavního vchodu)
 2. stáhnout si z našich stránek formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek, vyplnit, podepsat, doručit poštou nebo do schránky u vchodu
 3. osobní podání (v nutných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je třeba zařídit, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, žadatelé proto budou do budovy školy vpuštěni jednotlivě.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) – občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme o předchozí objednání na telefonu: 734 579 103.
  • Osobně pouze v těchto dnech:
               Čtvrtek 2.4. od 9:00 – 16:00
             Pátek 3.4. od 9:00 – 16:00
             V jiných termínech pouze po dohodě!
 4. do datové schránky školy (9fzpdyy)
 5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky

Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy