(tj. 1.-5. ročník)

Dobrý den, dovolte mi, abych Vám představila základní podmínky, za kterých bude otevřena naše škola. Tento dokument vychází z Metodiky MŠMT. Přejděme tedy k základním informacím:

 • škola bude otevřena pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
 • je třeba žáky přihlásit do 18. 5. 2020 přes anketu v Bakalářích, která bude spuštěna 6.5.2020 v 9:00, s případnými dotazy se obracejte na Mgr. Jozífovou na telefonní číslo 724 339 112
 • skupiny budou neměnné a nelze do nich žáky zařadit později, skupiny budou tvořeny dle počtu přihlášených žáků, času jejich odchodu domů, ročníku; je tedy pravděpodobné, že ve skupince budou žáci z více ročníků
 • nadále bude probíhat výuka učitelů na dálku i online, ve škole se o výuku nejedná (neučí se tedy dle rozvrhu), žáci budou mít pouze vzdělávací aktivity. Tudíž se ani nejedná o volné hraní s kamarády, jelikož musí dodržovat přísná hygienická pravidla – vzdálenost 2 metry, roušky atd.
 • přestávky i pobyt venku budou tak, aby se jednotlivé skupinky nepotkaly
 • žák musí 25. 5. 2020 odevzdat podepsané Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto nesmí vstoupit do školy
 • v případě malého počtu zájemců nebude fungovat ani školní jídelna
 • příprava na přijímací zkoušky pro 5. ročníky probíhá online
 • I když dítě do školy či školky nepošlete, ošetřovné vám zůstane

Organizace vzdělávacích aktivit, způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků a další souvislosti

 • žáci budou rozděleni do skupin max. po 15 žácích, jejich složení je neměnné až do konce školního roku. Do skupiny nelze zařadit později než k 25.5.2020. Skupiny budou tvořeny dle těchto kritérií:
  1. dle třídy
  2. dle ročníku
  3. dle času odchodu ze školy
 • vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den
 • žáci budou každý den ve stejné třídě, každý bude v jedné lavici, vzdálenost mezi nimi bude 1,5-2 metry
 • aktivity ve třídě bude zajišťovat pedagogický pracovník (učitel, vychovatel, asistent pedagoga),
  i nadále ale bude probíhat i výuka na dálku (i online)
 • nebude tělesná výchova, žáci nesmí opouštět areál školy, budou moci využívat školní dvůr (za dodržení daných hygienických podmínek)
 • bude vedena evidence docházky
 • pokud žák nepřijde do školy, je povinností zákonného zástupce ho omluvit (vzhledem k situaci nejlépe ihned, nejdéle do tří dnů) a uvést důvod nepřítomnosti – možno přes Bakaláře, telefonicky na 734579105, popř. emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • ráno se budou žáci před školou shromažďovat dle svých skupin, pedagogický pracovník je pak odvede do školy, kde se přezují a umyjí ruce
 • žáci musí před školou a ve společných prostorách dodržovat odstup min. 1,5-2m a nosit roušky
 • každý žák bude mít min. 2 (vydezinfikované nebo jednorázové) roušky na den a každý den čistý sáček, do kterého bude roušky odkládat
 • každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – při opakovaném nedodržení a po upozornění zákonného zástupce může být žák vyřazen ze skupiny a nadále nevpuštěn do školy
 • do školy je zakázán vstup cizích osob - prosíme zákonné zástupce, aby toto respektovali
 • hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku, práce žáků tedy bude hodnocena, i když smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu zvažujeme tuto variantu:

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění těchto níže uvedených pravidel:

Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Jídlo je třeba žákovi objednat přes www.strava.cz (jako dříve).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Rizikovými faktory - Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (viz příloha):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Provozní doba školy a hygienická opatření

 • provozní doba školy bude 7:40 – 16:00, žáci budou školu opouštět samostatně, dle předem napsané doby odchodu (anketa v Bakalářích, popř. dle aktuální informace od zákonného zástupce), vzhledem k rozdělení skupin a toho, že mají zůstávat v jedné třídě po celý den, nebudou fungovat družinové zvonky
 • vzhledem k situaci nebudou v této době fungovat čipy u vstupu do školy
 • žák během dne nesmí školu opustit a zase se do ní vracet (s výjimkou návštěvy lékaře apod.)
 • žáci budou mít dostatečné množství mýdel (toalety, třídy, jídelna), jednorázových ručníků i dezinfekčních prostředků (u pedagogického pracovníka), minimálně jedenkrát denně bude prováděn úklid na mokro a dezinfekce prostor, dále průběžně dezinfekce klik, vypínačů, apod., další informace k úklidu a hygienickým opatřením budou ve zvláštním pokynu ředitelky školy

Děkuji a těšíme se na naše žáky. Řídíme se pokyny ministerstev. Pokud dojde ke změnám podmínek, budou do toho dokumentu zapracovány.

Iva Sedláčková, ředitelka školy