Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Oznámení Školní jídelny:

Alergeny v potravinách a jejich značení

Vážení rodiče,

Od 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku či uvařené stravy stanovený alergen, který tato potravina či jídlo obsahuje.

Alergen bude označen číslem u každého pokrmu. Tabulka alergenů bude umístěna na nástěnce před jídelnou, v jídelně u jídelního lístku a na webových stránkách školy.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Sportovní odpoledne "VEVERČÁK"

ZŠ Choltice 1. stupeň pořádá 20. 11. 2014: od 13.00 do 14.00 hod.
sportovní odpoledne "VEVERČÁK".

Veverčák

Markéta Zářecká

Výtvarný Kroužek

Vážení rodiče,

Základní škola Choltice nabízí žákům další zájmový kroužek- výtvarný. Děti se postupně seznámí s hlavními výtvarnými technikami.

Zahájení činnosti v prosinci 2014, termín úterý / sudý vyučovací týden/ od 13.15 -14.30 hod Cena: 400 Kč + výdaje na výtvarné potřeby.

Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí kroužku Mgr. Marie Brožové.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Volby zástupců do školské rady pro období 2015 - 2017

V pondělí 10.11. 2014 proběhly v naší škole volby nových zástupců do školské rady, která zahájí svoji činnost od roku 2015.

Z řad pedagogických pracovníků byly na pedagogické radě zvoleny Mgr. Ivana Benešová a Mgr. Iva Sedláčková.

Konaly se také volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.
Voleb se zůčastnilo 100 oprávněných voličů, každý mohl volit dva kandidáty, 20 voličů volilo pouze jednoho kandidáta.

Výsledky:

  • Ing. Ilona Fialová - 50 hlasů
  • Eva Kolářová - 48 hlasů
  • Jiří Zelenka - 38 hlasů
  • Michal Kern - 16 hlasů
  • Milan Vavříček - 14 hlasů
  • Petr Moravec - 14 hlasů

Do školské rady byla zvolena Ing. Ilona Fialová a Eva Kolářová.

Volební komise pracovala ve složení: Mgr. Aleš Kalina řš., Mgr. Ivana Benešová - členka školské rady, Jana Augustinová - členka zastupitelstva městyse Choltice.

Složení volební komise je dáno Volebním řádem školské rady stanoveným městysem Choltice dne 1.1. 2006.

Děkuji všem kandidátům za zájem pracovat ve školské radě a nově zvoleným členkám školské rady přeji hodně úspěchů v práci ve prospěch školy.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Zabezpečení školy

V návaznosti na tragické události v gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou jsme zvýšili ochranná opatření k zabezpečení budovy proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Hlavní vchod bude otevřen pouze v době, kdy je vykonáván dozor na chodbě podle platného rozpisu.
Ráno od 7:00 do 7:40 a během polední přestávky od 11:15 do 13:35.

Škola je zabezpečena elektronickým vrátným. Každý návštěvník školy se musí ohlásit do kanceláře školy, odkud bude vpuštěn. Stejný princip platí i pro ranní a odpolední družinu. Děti docházející do družiny, případně jejich rodiče v době uzamčení hlavního vchodu budou vpuštěni pomocí elektronického vrátného po zazvonění na družinu.

Odemykání a zamykaní všech vchodů se řídí platným rozpisem zabezpečení školy.
Zaměstnanci školy byli seznámeni se zvýšenými principy zabezpečení školy a byli poučeni o jednání v krizových situacích. Žáci byli poučeni v třídnických hodinách o bezpečnosti školního prostředí.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Bezpečnost dětí

Vážení rodiče,

pokud Vaše děti chodí do školy ráno pěšky, je nutné vybavit je reflexními bezpečnostními prvky na oblečení, které je zviditelní na komunikacích. Byli jsme upozorněni, že mezi Jedousovem a Cholticemi se ráno pohybují děti bez reflexního označení a jsou velmi špatně pro řidiče viditelné. Dbejte o bezpečnost svých dětí. BESIP

Mgr. Aleš Kalina řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školNaše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je žákům 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či balené ovocné a zeleninové šťávy.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Ovoce naší škole dodává firma Bovys s.r.o.

Ovoce budou dostávat žáci 1.-5. ročníku zdarma celý rok a to vždy v pondělí.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová