Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce ve dvanácti třídách 243 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Oznámení o Zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015


Postup školy při poskytování informací

(podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Základní škola Choltice, okres Pardubice je zřízena jako příspěvková organizace usnesením obecního zastupitelstva obce Choltice ze III. zasedání dne 14.4.1994 ke dni 1.7.1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Činnost školy je vymezena zákonem: č. 561/2004 (školský zákon)
Činnost školy je vymezena vyhláškami: č. 48/2005
č. 74/2005
č. 107/2005
(o základním vzdělávání)
(o zájmovém vzdělávání – družina)
(o školním stravování)

Statutárním orgánem školy je ředitelka Iva Sedláčková jmenovaná do funkce 1. 8. 2015.

Organizace školy: úsek řízení tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
školní družinu řídí vedoucí vychovatelka
ekonomický úsek hospodářka školy
školní stravování vedoucí školní jídelny
provozní úsek školník

Oblasti rozhodování ředitele školy jsou vymezeny §164 a165 zákona 561/2004 (školský zákon).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Iva Sedláčková řš

Omlouvání žáků

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění od 1. 9. 2015

§22
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

§50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Čtenářské dílny

V rámci Výzvy 56 jsme získali finanční prostředky na realizaci Čtenářských dílen, které mají přispět ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Z těchto peněz jsme mimo jiné pořídili přes 200 kusů nových knih, které po skončení projektu budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně.

Cílem čtenářských dílen je vytvoření kladného vztahu k četbě, motivace k dalšímu čtení, zlepšení vztahu ke kultuře jako takové, rozšiřování slovní zásoby, podpora lepšího učení v jiných předmětech, zlepšení jednoduchého písemného projevu, pozornosti a komunikace s ostatními, vytvoření prostoru pro vlastní myšlení.

Projekt bude na naší škole probíhat celý školní rok ve třídách 3.A, 4.A, 5.A a 6.A.

Koordinátor pro ZŠ Mgr. Eva Nevečeřalová

Projekt rozvoje manuální zručnosti žáků

projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Rozvoj dílen na ZŠ Choltice, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.1226. Tento projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Projekt je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1.7.2015 do 31.12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0959.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školI v letošním školním roce 2015-16 se mohou žáci 1.-5. ročníků těšit každý týden na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává opět firma Bovys s.r.o a pro děti bude zdarma. První dodávku očekáváne v polovině září a dětem přejeme DOBOU CHUŤ :-)

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová