Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce ve dvanácti třídách 243 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Pravidla pro vstup do budovy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do naší základní školy. Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni od 11.4. 2016 respektovat.

Děkuji, Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Pomáhej pohybem

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili pomocí mobilní aplikace Pomáhej pohybem (www.pomahejpohybem.cz). Děkujeme, že jste pro nás sportovali a věnovali své body právě našemu projektu.

Grant bude použit na úpravu bezbariérového vstupu do školy. Sportujte i nadále a podporujte i ostatní projekty. Děkujeme!

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Studie obsahu nutrientů

V příštích dnech bude v naší školní jídelně probíhat Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování 2015/16.

Studie má odpovědět především na 4 základní otázky:

  1. odpovídají obědy školního stravování v ČR svým nutričním složením očekávanému podílu 35% z denní výživové dávky?
  2. jak se jednotlivé části oběda podílejí na přívodu živin?
  3. existuje závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním složením obědů?
  4. ovlivňuje používání instatních směsí obsah sodíku v polévkách/hlavních chodech?

Odpovědi na tyto otázky by měly být využity při dalším zdokonalování přístupu k výživě dětí ze strany státu.


Postup školy při poskytování informací

(podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Základní škola Choltice, okres Pardubice je zřízena jako příspěvková organizace usnesením obecního zastupitelstva obce Choltice ze III. zasedání dne 14.4.1994 ke dni 1.7.1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Činnost školy je vymezena zákonem: č. 561/2004 (školský zákon)
Činnost školy je vymezena vyhláškami: č. 48/2005
č. 74/2005
č. 107/2005
(o základním vzdělávání)
(o zájmovém vzdělávání – družina)
(o školním stravování)

Statutárním orgánem školy je ředitelka Iva Sedláčková jmenovaná do funkce 1. 8. 2015.

Organizace školy: úsek řízení tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
školní družinu řídí vedoucí vychovatelka
ekonomický úsek hospodářka školy
školní stravování vedoucí školní jídelny
provozní úsek školník

Oblasti rozhodování ředitele školy jsou vymezeny §164 a165 zákona 561/2004 (školský zákon).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Iva Sedláčková řš

Omlouvání žáků

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění od 1. 9. 2015

§22
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

§50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školI v letošním školním roce 2015-16 se mohou žáci 1.-5. ročníků těšit každý týden na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává opět firma Bovys s.r.o a pro děti bude zdarma. První dodávku očekáváne v polovině září a dětem přejeme DOBOU CHUŤ :-)

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová