Projekt Synapse III

  Synapse III

  Podpora nadaných prospěje všem

  Cílem 3. roku projektu Synapse je, aby se profese a služby mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze a dalších freelancerů ve školství optimálně zapojily do státního i nestátního vzdělávacího systému. 

  Připravujeme odborníky, kteří umějí efektivně podpořit jakoukoliv školu na cestě k vyvážené inkluzi

  • Nastavení podpory nadání s ohledem na harmonický rozvoj celé osobnosti.
  • Stanovení priorit školy, žebříčku hodnot, který usnadní každodenní rozhodování.
  • Zajištění bezpečného a podporujícího prostředí pro žáky a učitele.
  • Využití silných stránek školy - rozvoj silných stránek žáků.
  • Podpora a inspirace v hledání zdrojů a financí.
  • Kvalifikovaný nezaujatý pohled.

  www.projektsynapse.cz

  Digitalizujeme školu

  Publicita plan 172 Publicita plan 173 a 174

  V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

  Díky podpoře projektu MŠMT získáme další finanční prostředky na modernizaci digitálního vybavení naší školy. Budou zakoupeny především další mobilní digitální pomůcky jako tablety, robotické hračky nebo notebooky.

    

  Měníme pohled na finanční vzdělávání díky spolupráci na projektu Nadace České spořitelny

  Záleží nám na tom, aby se děti ve školách rozvíjely nejen v oblasti všeobecných znalostí, ale aby získávaly klíčové kompetence v souladu s trendy 21. století, které jim zajistí v budoucnu finanční zdraví. Proto jsme se zapojili do panelu pilotních škol, které Nadaci s tvorbou nového vzdělávacího programu pomáhají. Máme tak možnost být aktivně zapojeni do vzniku spousty výukových materiálů a digitálního prostředí pro školy a děti. Spolu s Nadací tak všem dětem v naší republice zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání. 

  nadace CS

  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Naše škola je zaojena do programu Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022

  Národní plán obnovy je dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z EU. Část těchto prostředků je určena také na podporu doučování. Více informací naleznete zde: https://www.planobnovycr.cz/vzdelavani-a-trh-prace

  Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

  NextGenerationEU NPO MSMT

  Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

  Základní škola Choltice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

  Příjemce: Pardubický kraj

  Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

  Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

  Partneři projektu:

  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
  Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

  Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

  Zapojení základní školy do projektu EU

  Naše škola se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

  Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
  http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
  http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

  Projekt Maják

  Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

  Stručný obsah projektu:
  Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.
  www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory

   

  Projekt rozvoje manuální zručnosti žáků

  projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností

  Od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Rozvoj dílen na ZŠ Choltice, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.1226. Tento projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Projekt je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

   

  Podpora jazykových a čtenářských dovedností

  Od 1.7.2015 do 31.12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0959.

  Mgr. Iva Sedláčková řš

  Čtenářské dílny

  V rámci Výzvy 56 jsme získali finanční prostředky na realizaci Čtenářských dílen, které mají přispět ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Z těchto peněz jsme mimo jiné pořídili přes 200 kusů nových knih, které po skončení projektu budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně.

  Cílem čtenářských dílen je vytvoření kladného vztahu k četbě, motivace k dalšímu čtení, zlepšení vztahu ke kultuře jako takové, rozšiřování slovní zásoby, podpora lepšího učení v jiných předmětech, zlepšení jednoduchého písemného projevu, pozornosti a komunikace s ostatními, vytvoření prostoru pro vlastní myšlení.

  Projekt bude na naší škole probíhat celý školní rok ve třídách 3.A, 4.A, 5.A a 6.A.

   

  ctenarske_dilny_09.jpg ctenarske_dilny_29.jpg ctenarske_dilny_16.jpg ctenarske_dilny_39.jpg
  camera.png Další foto...      

  Koordinátor pro ZŠ Mgr. Eva Nevečeřalová

   

  Anglie - to není jen Londýn...

  Naše škola se zájezdům do zahraničí nebrání. Nejsme žádní balíci z venkova. A když je možnost využít dotace z Evropské unie, tak proč bychom někam nevyrazili za poznáním? Proto ve dnech 19.9. - 25.9.2015 paní ředitelka Mgr. Iva Sedláčková, paní učitelka Mgr. Johana Sara Krupová a 13 žáků z 8. třídy neseděli ve školních lavicích, ale chodili, fotili, nakupovali a „speakovali“ v Anglii, zemi s osobitým rázem a tradicemi. Jeli jsme autobusem, trajektem, metrem, vlakem a lodí. S námi cestovali žáci z SOŠ a Gymnázia Staré Město a žáci ze ZŠ Moravské Budějovice. Bydleli jsme po 2 až 3 v anglických rodinách, kde jsme dostávali snídani, balíček na cestu a teplou večeři. Celým zájezdem nás provázel skvělý pan průvodce - průvodčí či rozhodčí Petr. Náš obdiv patří českým řidičům Karlovi a Karlovi, kteří dokázali jezdit vlevo a vyhýbat se vozidlům na úzkých cestách u pobřeží.

  Myslím, že se všichni účastníci zájezdu shodneme na tom, že to byl fajn týden, a i když dlouhá 24 hodinová zpáteční jízda autobusem nebyla kdovíjak pohodlná, hřálo nás pomyšlení na to, že si domů vezeme spoustu suvenýrů a dárků pro naše rodiny a kamarády. Kdo z vás už ochutnal anglické bonbony Jelly Beans s příchutí zubní pasty nebo psího žrádla?

   

  londyn_007.jpg londyn_010.jpg londyn_040.jpg londyn_048.jpg
  camera.png Další foto...      

  Program zájezdu:

  1. den: V dopoledních hodinách přistavení autobusu u budovy naší základní školy. Odjezd směr Rozvadov, přes Německo a Francii do Calais na ranní trajekt do Anglie.

  2. den: Přeprava do Anglie, přejezd do centra LONDÝNA a pěší prohlídka po trase: - budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 – konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny, Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde jsme se mohli vyfotit u stráží na koni, přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), dále k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a viděli jsme zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně. Mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka v Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, dále Leicester Square, Trafalgar Square – zastávka u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výhledem na National Gallery (Národní galerie). Poté návštěva Natural History Museum. Přejezd metrem. Na závěr dne projížďka na obřím kole - London Eye, odkud jsou vidět místa, která jste v Londýně navštívili. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh.

  3. den: DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Odpoledne návštěva přímořského lázeňského městečka BRIGHTON. Projížďka kolem přepychového paláce pojatého v orientálním stylu (Royal Pavilion) – dům nechal přestavět na Palác princ z Walesu, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu. Návštěva Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Viděli jsme zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Procházka po Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. K večeru přejezd ke křídovým útesům SEVEN SISTERS a krátká procházka. Pak odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh.

   

  londyn_108.jpg londyn_125.jpg londyn_158.jpg londyn_177.jpg
  camera.png Další foto...      

  4. den: DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Přestávka na oběd. ODPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Později odpoledne přejezd vlakem do Brightonu a možnosti drobných nákupů – OD Primark, One Pound Land aj. K večeru návrat do rodin a večeře.

  5. den: Po snídani odjezd do HAMPTON COURT, prohlídka přepychového paláce, který původně patřil kardinálu Wolseyemu a později, když byl kardinál uvězněn jako velezrádce, jej převzal do svého vlastnictví král Jindřich VIII a žil zde postupně se svými manželkami. Po prohlídce zámku procházka překrásnými zahradami.
  ODPOLEDNE odjezd na prohlídku OXFORDU, nejstaršího univerzitního města v Anglii, možnost prohlídky nejznámějších kolejí - např. Christ Church College. Procházka centrem města: Bodleian Library – knihovna založená v roce 1320 - je jednou ze šesti knihoven, do nichž se odvádějí povinné výtisky každé publikace vydané v Británii, Sheldonian Theatre – první budova, kterou projektoval Christopher Wren, je dějištěm tradiční promoce studentů Oxfordské univerzity. K večeru návrat do rodin, večeře a nocleh v rodinách.

  6. den: Po snídani odjezd na celodenní prohlídku Londýna - katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupolovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch. Wren, přes Millenium bridge, kolem Tate Modern, Shakespearova divadla Globe, okolo Hay´s Gallery ke křižníku HMS Belfast - křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum. Předání certifikátů z výuky angličtiny před budovou londýnské radnice. Přes Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu, Tower of London - prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Korunovační klenoty v pokladnici Jewel House dokumentují historii a bohatství Velké Británie - dle časových možností prohlídka St. Katharine´s Dock – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také loděmi, mezi nimiž je i mnoho krásných starých plachetnic, poté výlet lodí od Toweru do GREENWICH. Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Procházka kolem Cutty Sark – toto majestátní plavidlo je jednou z plachetnic, které křižovaly v 19. století Atlantský a Tichý oceán. Na palubě uvidíte místa, kde spali, jedli a bydleli námořní obchodníci. Výstava seznamuje návštěvníky s historií plachetnic a tichomořského obchodu. Poté procházka k Royal Observatory. K večeru přejezd na trajekt do Francie.

  7. den: Návrat přes Francii a Německo do ČR. Příjezd do Choltic kolem 21 hod.

  Mgr. Johana Sara Krupová, Mgr. Iva Sedláčková a žáci 8.A

   

  Jazykový kurz na Maltě

  Ve dnech 19.9. - 3.10.2015 se v rámci výzvy 56 Vzdělávání pro konkurenceschopnost zúčastnily tři odvážné učitelky naší školy zahraničního jazykového pobytu. Protože jednou z podmínek EU – poskytovatele dotace byla úřední řeč státu (pro nás angličtina), členství státu v EU a další využití studovaného jazyka ve výuce žáků, padla jasná volba na Maltu. Kdo by nejel koncem září k moři za sluníčkem, že. Takže jsme zabalily kufry a vyrazily na cestu.

  Malta je největším z ostrovů, další jsou Comino a Gozo. Ostatní ostrůvky v okolí nejsou obydlené. Škola ESE St. Julians se nachází asi 30 min autobusem od letiště v části Paceville. Do Valetty, hlavního města Malty jezdí pravidelné spoje, vše je kousek. I pěšky se dá dojít celkem pohodlně téměř kamkoli. My jsme využily pěší dopravu při každodenní cestě do školy i zpět na ubytování. Jen jsme musely dávat velký pozor, protože na Maltě se jezdí vlevo….

  malta_01.jpg malta_02.jpg malta_03.jpg

  Návrat do studentského prostředí byl velmi osvěžující a připomenutí si té druhé strany katedry vůbec nebylo špatné. Sledovaly jsme výuku nejen jako studenti, ale i jako učitelé při náslechu. Ono slyšet výklad anglické gramatiky anglicky, přímo od rodilé mluvčí a v někdy překvapujících souvislostech je nezapomenutelný zážitek. Thank you, Carol.

  Při zprávách z domova se nám nechtělo zpět. Tady se ráno škrábala čelní skla aut a my jsme se natíraly opalovacím krémem. Při mimoškolních aktivitách nám na výletech mohlo hrozit spálení sluníčkem, proto žádné zanedbání prevence. Ovšem vše jednou končí a proto jsme také my musely spakovat saky paky a vrátit se do Čech. Věřili byste, že kufr se může smrsknout a max. 20 kilo pro odbavení do letadla je při balení téměř neřešitelný problém?

  malta_04.jpg malta_05.jpg malta_06.jpg

  Praktické využívání angličtiny v běžných situacích nám pomohlo odbourat zbytečný stud při mluvení. Přivezly jsme si mnoho poznatků a materiálů, které jsme okamžitě začaly využívat při výuce žáků. Co říci na závěr…. Rozhodně se nebojte a vyražte studovat do zahraničí.

  Děkujeme všem, kteří nám studijní pobyt umožnili.

  Mgr. Zuzana Vyhnálková, Mgr. Hana Ošlejšková, Mgr. Soňa Blažková

   

   

  Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ na naší škole

  Od září 2013 je naše škola zařazena do projektu financovaném EU pod názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který pro nás zajišťuje Gymnázium a SOŠ Přelouč. Cílem projektu je podpořit pomocí tzv. „aktivit“ výuku přírodovědných a technických oborů.

  Škola, která nám projekt zajišťuje, má v jeho rámci možnost vybudovat nové učebny a dílny nebo modernizovat ty současné. Pro žáky ZŠ v jejich okolí pak Gymnázium a SOŠ Přelouč připraví programy v jednotlivých učebnách s přírodopisnou či technickou tématikou. Připravují se také odborné exkurze pro žáky 6.-9. tříd.

  Projekt bude realizován v průběhu 2 školních let. Naše žáky 9. třídy tak už v listopadu 2013 čekají odborné hodiny v dílnách SOŠ Přelouč na téma polygrafie, fotomontáže a tvorby časopisu a v odborné učebně na Gymnáziu z oboru Ch, F. V následujícím pololetí se připravují odborné hodiny pro žáky naší letošní 8. třídy.

  euopvk

  Koordinátor pro ZŠ Mgr. Soňa Blažková

   

  Projekt EU peníze školám

  EU peníze školámNaše základní škola (ostatně tak jak mnoho dalších mimopražských základních škol) se zapojila do projektu EU peníze školám. Cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavují projektovou žádost, na jejímž základě získají finanční dotaci. Ta by pro naši základní školu měla představovat částku 1 235 192,— Kč.

  Východiskem pro stanovení cílů naší školy je vlastní hodnocení školy, SWOT analýza a stanovení priorit realizovaných v rámci projektu. Cílem projektu, který jsme pro naší školu pojmenovali Učíme se pro život, je zvýšit kvalitu základního vzdělávání, a to podpořením těch oblastní a okruhů vzdělávání, kde naše škola může vložené finanční prostředky i lidské zdroje maximálně využít.

  Jde zejména o následující aktivity:

  • Podpora jazykového vzdělávání,
  • Podpora výuky dějepisu,
  • Podpora výuky předmětu Výchova ke zdraví,
  • Podpora výuky českého jazyka,
  • Podpora výuky přírodopisu,
  • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a českého jazyka žáků 1. stupně,
  • Podpora výuky zeměpisu,
  • Podpora výuky finanční matematiky.

  Výše uvedené oblasti budeme podporovat formami inovace výuky. Zjednodušeně řečeno se inovacemi rozumí vytvoření sad nových vyučovacích materiálů pro dané oblasti s využitím tolik potřebných moderních didaktických pomůcek. Ty budou pro realizaci nakoupeny a prakticky využívány ve výuce.

  Do realizace výukové části projektu je naší škole zapojeno 10 pedagogů, z toho 2 pedagogové na I. stupni a 8 pedagogů na II. stupni. Technicko-administrativní zvládnutí celého projektu mají na starosti 3 zaměstnanci školy. Jedná se Mgr. Vlastu Jozífovou (metodická část), Mgr. Richarda Lacka (technická část) a pí. Jindřišku Frýdovou (ekonomicko-hospodářská část).

   

  DUMy.cz

  dumy logo

  DUMy.cz je internetový portál, jenž má zpřístupňovat výukové materiály co nejsnazším způsobem široké odborné veřejnosti, kterou má za úkol obohatit o nové informace a má ji inspirovat při vlastní tvorbě nových materiálů.

  DUMy.cz přináší bezplatnou službu školám a pedagogickým pracovníkům, kteří budou jednodušším způsobem schopni obohatit svoji výuku o další podněty a prvky. Využití všech publikovaných materiálů ve výukovém procesu bude zcela legální a pro jejich použití nebude nutná registrace. Registrací se uživateli otevírají dveře k dalším možnostem využití portálu DUMy.cz, jako jsou diskuze, možnost vkládání vlastních materiálů a komentářů. Registrovaný uživatel se může zapojit do soutěží. Registrace i další využití portálu je zcela zdarma po celou dobu fungování projektu.

  Všechny DUMy jsou kontrolovány po odborné i formální stránce.

  Přehled DUM naší školy:

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality